1. Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve prevoditeljske usluge koje pruža Nitor usluge d.o.o. sa sjedištem na adresi Horvaćanska 31a, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu “Izvršitelj”) odnosno na sve pravne odnose između Izvršitelja i Naručitelja.

Narudžbom usluga Naručitelj prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje prevoditeljske usluge od Izvršitelja.


2. Obveze Izvršitelja prijevoda

Izvršitelj se obvezuje da će sve naručene poslove obaviti savjesno, profesionalno i uz pridržavanje dogovorenih rokova.

U slučaju nemogućnosti ispunjenja obveza, Izvršitelj je dužan što prije obavijestiti o tome Naručitelja.

Prijevodi se dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku, putem elektroničke pošte, na CD-u, ili kao ispisani dokument.

Ako nije drugačije dogovoreno, Izvršitelj će dostaviti prevedeni materijal putem elektroničke pošte.

Obveza Izvršitelja je da čuva poslovnu tajnu Naručitelja kao i sve njegove podatke te ih nema pravo stavljati na raspolaganje trećim osobama.


3. Obveze Naručitelja prijevoda

Naručitelj se obvezuje da će, ukoliko je moguće, Izvršitelju staviti svu relevantnu literaturu na raspolaganje te navesti kontakt osobu kojoj se u slučaju pitanja Izvršitelj može obratiti.

Ukoliko Naručitelj nema odgovarajuću literaturu, Izvršitelj će se prilikom prevođenja poslužiti svom dostupnom literaturom te ima pravo konzultirati treće osobe u slučaju poteškoća s prevođenjem terminologije.

Za potrebe konsekutivnog i simultanog prevođenja Naručitelj se obvezuje obavijestiti Izvršitelja o temi te dostaviti odgovarajući materijal (ukoliko postoji) koji će se prevoditi.

Za simultano prevođenje, ako je to moguće, potrebno je dati na raspolaganje prezentacije i govore koji će se usmeno prevoditi.

Za potrebe konsekutivnog prevođenja Naručitelj mora obavijestiti Izvršitelja o materiji koja će biti predmet razgovora te priskrbiti potrebne tekstove.

Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Izvršitelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Izvršitelja.


4. Povjerljivost informacija

Izvršitelj jamči najstrože čuvanje dokumentacije kao i poslovne tajne Naručitelja u dostavljenim izvornicima, u usmenim i pisanim prijevodima, te ih ni pod kojim uvjetima neće stavljati na raspolaganje trećim stranama.

Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.


5. Cjenik usluga i popusti za prijevode

Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 autorska kartica koja sadrži 1500 znakova uključujući razmake.

Najmanja obračunska jedinica za usmeni prijevod je 1 sat prevođenja.

Usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku Izvršitelja na dan sklapanja ugovora ili izuzetno,
sukladno cijenama definiranim u posebnom pisanom dogovoru s Naručiteljem.

Cijene u cjeniku su izražene sa PDV-om.

Nakon uvida u tekst, u slučaju visoko stručnog teksta, prema procjeni Izvršitelja, Izvršitelj može odrediti cijenu višu od cijene navedene u redovnom Cjeniku, uz prethodnu obavijest Naručitelju i suglasnost Naručitelja.

Stalnim poslovnim partnerima može se, sukladno posebnom ugovoru o pružanju usluga, odobriti stalni popust.

Na veće količine teksta mogu se odobriti dodatni popusti.


6. Hitna tarifa za žurne prijevode

Za hitnost prijevoda obračunava se ''hitna tarifa'' koja uvećava cijenu prijevoda.

Za prijevode u istom danu, obračunava se hitna tarifa 50% dodatno na cjelokupni iznos.

Do 8 kartica prijevoda na dan obračunava se prema uobičajenoj tarifi.

Ako za dovršetak prijevoda do zadanog roka treba povećati dnevnu normu na osam do dvanaest kartica primjenjuje se ''hitna tarifa'' koja je za 50 % viša od uobičajene cijene.

Ako naručitelj traži da se prevede više od 12 kartica na dan, zaračunava se ''hitna tarifa'' koja je za 100% viša od uobičajene cijene.

U takvim slučajevima sve kartice se obračunavaju prema ''hitnoj tarifi'', a ne samo one koje su prevedene iznad dnevne norme.

Kod obračuna roka za prijevod u obzir se uzima samo radni dan.

Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.

Dnevna norma za lekturu tekstova iznosi 12 kartica na dan.

Za lekturu 12 do 16 kartica na dan zaračunava se hitna tarifa, a za lekturu 16 i više kartica na dan ''hitna tarifa'' koja je za 100 % viša od uobičajene.


7. Konsekutivno i simultano prevođenje

Svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat.

Za konsekutivno i simultano prevođenje računa se vrijeme provedeno kod Naručitelja od trenutka dolaska Izvršitelja na dogovoreno mjesto do završetka događaja, bez obzira na to koliko je vremena Izvršitelj djelotvorno prevodio.

Za jedan dan konsekutivnog ili simultanog prevođenja izvan prevoditeljeva prebivališta zaračunava se najmanje 8 sati.

Naručitelj mora osim toga podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane.


8. Plaćanje

Naručitelj je obavezan uplatiti ugovoreni iznos za izvršene usluge u dogovorenom roku.

Uplata se vrši isključivo na žiro račun Izvršitelja.

U slučaju kašnjenja uplate Izvršitelj će zaračunati zakonske zatezne kamate.

Naručitelj smije upotrebljavati prevedeni tekst tek nakon što za isti u cijelosti podmiri račun izdan od strane Izvršitelja.

Sve dok račun nije podmiren u cijelosti, vlasništvo, kao i sva autorska prava na prevedenom tekstu ima Izvršitelj.

Ukoliko Naručitelj želi otkazati već naručeni posao prije dogovorenog roka, može to učiniti isključivo putem pisane obavijesti.

U tom slučaju, Naručitelj je obavezan Izvršitelju nadoknaditi sve troškove koje je uzrokovao svojim postupkom te podmiriti prevedeni dio cjeline za koji je usluga obavljena prije odustajanja Naručitelja.

Pravnim osobama račun se ispostavlja po izvršenju usluge.

U slučaju velikih narudžbi (procjena Izvršitelja), dinamika plaćanja dogovara se posebno.

U slučajevima kada Izvršitelj smatra da je to potrebno, Izvršitelj ima pravo zahtijevati od Naručitelja predujam ili plaćanje unaprijed prije nego što izvrši narudžbu.

Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje prije isporuke ili pri preuzimanju prijevoda osim ako nije drukčije dogovoreno.


9. Ostale odredbe

Prevedeni materijali su u potpunom vlasništvu Izvršitelja koji na iste ima sva prava sve dok ispostavljeni račun za naručeni prijevod nije plaćen u cijelosti od strane Naručitelja.

Sve dok Izvršitelj ima prava na prevedene materijale Naručitelj nema prava objavljivati iste ili ih koristiti u bilo koje druge svrhe.

Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u svojim referencama osim ako Naručitelj to izričito zabrani.

Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba.

Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju od 1. srpnja 2009.


Nitor usluge d.o.o.
Sjedište: Horvaćanska 31a, Zagreb 10000
Ured: Horvaćanska 31a, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, MB 2109484 OIB 52390599304 MSB: 110009791
Broj računa: 2484008-1103753902
IBAN: HR56 2484 0081037 5390 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Temeljni kapital iznosi 120.000,00 HRK koji je u cijelosti uplaćen.
Direktor i član uprave je Vanja Nekich koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.